SEOSKA NASELJA (RURALNE CJELINE)

PUNAT

[Panorama Punta]
Panorama Punta

Mjesto Punat smješteno na istočnoj obali Puntarske drage, duge više od tri i široke gotovo dva kilometra, smatra se jednim od mlađih krčkih naselja. No, prema arheološkim ostacima (nađeno kameno oruđe, koncetrično građena naselja od suhozida, prapovijesne gradine, do grčkih i rimskih naselja) kontinuitet naselja traje od prapovijesti. Smatra se da je Punat mogao dobiti ime prema latinskoj riječi pons - most, jer je moguće da je postojao most koji je spajao jedini, uski morski prolaz u Puntarskoj dragi. Punat se prvi put spominje u pisanim izvorima 1377. god. i to u dva latinska dokumenta kao Villa di Ponte.

U srednjem vijeku na području Punta bilo je više zaseoka. Mjesno središte prvi put se spominje u XV. st. kao mjesto stanovanja Kolina, pa otuda i toponim Kolušina. Smatra se da je najstarija jezgra u samom centru Punta bila grupa kuća na brežuljku Glavačica, na sigurnoj udaljenosti od mora, koje je znalo poplaviti niži teren. U drugoj polovini XV. st. spominje se naselje Punat i naselje Kanajt.

Ostaci crkve sv. Petra i hotel Kanajt
Hotel Kanajt-nekad biskupski ljetnikovac

Naselje Kanajt (trstika - lat. canna, cannetum), smješteno na sjevernom dijelu uvale, prvi put se spominje 1419. god. kao naselje s kapelom Sv. Petra. U XVI. st. naselje je nestalo, ostala je samo poveća građevina koja je u XVII. st. postala biskupovim ljetnikovcem s velikim, uređenim vinogradom voćnjakom i maslinikom. Danas je tu restoran. Ostaci tipološki vrlo rijetke, dvoapsidalne crkve sv. Petra nedavno su istraženi, konzervirani i prezentirani javnosti.

Od jezgre, Punat se širio dijametralno a u novije vrijeme se širi prema moru, zahvaljujući nasipavanju plitkog morskog dna. Župna crkva Sv. Trojice iz 1773. godine proširivana je nekoliko puta, a sadašnji oblik je dobila 1934. Glavni oltar s rezbarijama i skulpturama, barokni rad pavlina Paulusa Reidla nastao je oko 1750. i nekoć se nalazio u pavlinskoj crkvi u Senju. Oltarna pala je iz XVIII. st. a na oltaru Sv. Križa nalazi se raspelo iz XVI. st.


Zvonik župne crkve sv. Trojice

U Puntu i njegovoj okolici nekoć je bilo desetak crkvi, ali većine više nema. Oko ruševina predromaničke crkve u Maloj Krasi pronađeno je groblje i ostaci pletera. Crkva Sv. Roka podignuta je na Novoj placi 1855. nakon haranja kolere, a crkvu Sv. Nikole sagradili su 1913. puntarski pomorci.

Osobitost mjesta Punat je česta uporaba kamene konstrukcije za svod, te se ona naglašava za spomeničku valorizaciju naselja. Naselje Punat homogene je arhitektonske strukture. To je naselje zbijenog tipa. Sa uzvisine ceste prema Baški, sa ceste prema Krku, te sa otočića Košljuna pruža se na mjesto cjelovit vidik s okolnim prostorom.

Stara Baška- mošuna, sklonište za ovce

Kako je nekadašnju gospodarsku osnovu Punta predstavljala poljoprivreda, stočarstvo i osobito maslinarstvo, naselje Punat s okolišem od cca 500 m. obuhvaća i šire područje prema Sv. Dunatu, te zajedno s maslinicima i suhozidima zaštićuje kao spomenik kulture.

Prethodna stranica | Slijedeća stranica
| Početak | Povijesni razvoj | Arheološke i hidroarheološke zone i lokaliteti | Etno zone i etno spomenici |

© Ineco, 1995./2006.