SV. PETAR

Ruralna cjelina sastoji se od nekoliko zaselaka. Zaselak Trebišća je napušteno selo «planinskog tipa». Dobro je sačuvan skladan odnos građevina s okolnim elementima kultiviranog krajolika: prezidi, vrtovi s drvenim plotovima, srednjovjekovni most, ruševni mlin. Zaselak Gornja Trebišća su ruševni ostaci pastirskog naselja sjevernije od Peruna. U zaselcima Podtrebišća i Podmaj nalaze se ostaci nekadašnjih pastirskih naselja.

Crkva Sv. Petra nalazi se u dnu kanjona Mošćeničke Drage. Po njoj je i cijelo naselje dobilo ime Sveti Petar. Ta je crkvica više puta obnavljena. Na pročelju se nalazi škropionica, isklesana od kamena, na kojoj je urezan natpis: "1573. decembra sagrajeno". Crkvica je sa sigurnošću izgrađena ranije (1456.), jer za to postoji i pisana oporuka onoga tko ju je dao sagraditi, a natpis vjerojatno datira iz vremena obnove crkve. U blizini se nalaze ostaci pustinjačke naseobine redovnika Augustinaca, Opatije Sv. Jakova.

Kraj, Golovik, Grabrova, Kalac, Martina, Obrš, Sv. Anton, Sv. Jelena, Sv. Petar, Sučići

Kulturno - povijesno nasljeđe, Arheološki lokaliteti, Etno zone i etno spomenici Mošćenička Draga Brseč Seoska naselja

© Ineco, 1995./2005.