MARTINA

Sv. Martin

Gornja i Donja Martina primjer su uobičajene organizacije ruralnog prostora Brseštine. Zaselci se pružaju jedan iznad drugog, padinom brijega. Kuće su koristeći padinu bile djelomično ukopane u teren, a grupirale su se u manjim nizovima katkad čineći i poluzatvorene forme dvorišta. Karakteristično je zidanje dimnjaka uz zabat, a pojavljuju se i tornice. Uokolo kuća nizali su se prateći gospodarski objekti poput dvorova i štala i terasasti podzidi vrtova.

Kraj, Golovik, Grabrova, Kalac, Martina, Obrš, Sv. Anton, Sv. Jelena, Sv. Petar, Sučići

Kulturno - povijesno nasljeđe, Arheološki lokaliteti, Etno zone i etno spomenici Mošćenička Draga Brseč Seoska naselja

© Ineco, 1995./2005.