BRODMORAVIČKI KRAJ

Brod Moravice

Brod Moravice

  Brodmoravički kraj je smješten na zapadnom dijelu Gorskog kotara. Na površini od oko 53. km2 živi cca 1 200 stanovnika. Naselje Brod Moravice, smještene su na 600 metara nadmorske visine, a s okolnim selima i zaseocima, povijesno su vrlo zanimljive. Ovo područje vrlo je atraktivno kao izletnička destinacija, a ima sve preduvjete da postane etno-centar.

Okolica Brod Moravica je bogata prirodnim ljepotama. Kupska dolina i pogled s Orlovih stijena nikog ne ostavlja ravnodušnim. Iznad kanjona Kupe još su dva čuvena vidikovca: Medveja stijena i Špičasti vrh. Kod sela Kuti uzdiže se brijeg Parg, s kojeg se u vedrim danima vide alpski masivi.

KULTURNO-POVIJESNO NASLJEĐE

Brodmoravički kraj bio je u posjedu knezova Frankopana čiji su kapetani stolovali u Ribarskom (današnjem Brodu na Kupi), pa je vjerovatno iz tog razloga to područje u 19. stoljeću dobilo naziv Brodske Moravice, a kasnije Brod Moravice. Ovo područje napadali su i Turci, ali ga nikad nisu osvojili.

Crkva Sv. Nikole Kamena kula Turanj - Turn

Crkva Sv. Nikole, Kamena kula Turanj - Turn

Brod Moravice prvi put se spominju u ispravi Bele IV., godine 1260. Premda povjesničari tvrde da je isprava krivotvorena, predpostavlja se da je naselje već tada imalo svoje značajke. župa u Brod Moravicama je, uz gerovsku, najstarija na području frankopanske gospoštije Brod, osnovana je još u XIV. stoljeću. Crkva Sv. Nikole je među najstarijim crkvenim spomenicima Gorskog kotara. Ta jednobrodna građevina, pačetvorinastog tlocrta s višekutnom apsidom, nalazi se u središtu naselja na maloj uzvisini. U natpisu iznad vrata spominje se godina gradnje crkve 1434., te godina pregradnje 1834. Međutim, od crkve iz 1434. godine osim lokacije, nema vidljivih ostataka. Pretpostavlja se da je u grobovima ispod kamenih ploča u crkvi sahranjen netko iz obitelji Zrinski. Kamena kula Turanj - Turn, na jugoistočnoj strani crkvene građevine, najznačajnije je povijesno obilježje, a dao ga je izgraditi krajem XVI. st. knez Zrinski za obranu područja od Turaka. Turanj ima tri etaže s pokretnim drvenim stubama i puškarnicama, a u 19. stoljeću preuređen je u zvonik.

Vrijedne tekovine goranskog narodnog graditeljstva nalazimo u mnogim seoskim naseljima (Colnari, Delači-Maklen-Moravička sela i Kuti), zbog čega su najbolje očuvane seoske cjeline dobile status etnografskih zona.

kuća Žižek kuća Žižek kuća Delač

Delači - kuća Žižek, kuća Žižek - detalj vrata, kuća Delač

Seoska cjelina Delači odlikuje se pojedinačnim objektima ruralnog graditeljstva od XVII. do konca XIX. stoljeća. Osobitost naselja je vrijedan skup objekata na jednom prostoru, koji svaki za sebe predstavljaju spomenik kulture. Najstarije sačuvane kuće u selu su: kuća Delač, za koju se može predpostaviti posredna ili neposredna starost od nekoliko stoljeća i kuća Žižek, koja predstavlja ruralno graditeljstva ranog XIX. stoljeća.

Colnari

Colnari

  Seoska cjelina Colnari obuhvaća istoimeni zaselak s okolišem, a dio je prostorne cjeline Završja, iznad kupske doline. Sastoji se od tri kućišta, od kojih je jedno cjelovito sačuvano dok su ostala dva ruševna ili napuštena. Objekti su stambene i gospodarske namjene, pretežno od kamena, s dvostrešnim krovom pokrivenim crijepom. Neposredni okoliš čine vrtovi, a većim dijelom šume i sjeništa.

Kao dio šireg kulturno-povijesnog područja oblikovanog u XV.-XVI. stoljeća, zaselak Colnari reprezentira organizaciju ruralnog prostora tog dijela Gorskog Kotara u kontinuitetu goranskog graditeljstva do druge polovice XIX. st. Konfiguracija tla, toponimske oznake kao i funkcija okoliša govori o naselju neposredno uvjetovanom krčenjem šume.

Etnozona Delači - Maklen - Moravička sela s okolišem, su skladan, ujednačeno oblikovan prostor organiziran prema zasadama predaje, s više istaknutih objekata spomeničke vrijednost. Osobitost prostora je tipična kuća zidana od kamena i drva, s krovom na dvije vode pokrivenog daskom (ili crijepom), poluskošenog oblika, te malih, odgovarajućih prozorskih otvora i obrađenih drvenih portala.

crkva Majke Božje Škapularske crkva Majke Božje Škapularske

Zavjetna crkva Majke Božje Škapularske u Moravičkim selima

Od sakralnih objekata treba istaknuti zavjetnu crkvu Majke Božje Škapularske u Moravičkim selima, smještenu na maloj uzvisini u samom naselju, građenu oko 1600. godine. To je velika jednobrodna građevina, pačetvorinastog tlocrta i višekutne apside, s masivnim zvonikom šiljastog krova smješten je ispred zapadnog, ulaznog pročelja.

Etno zona Kuti obuhvaća selo Kuti s neposrednim poljoprivrednim okolišem. Selo se nalazi na raskrižju putova koji vode od ceste "Lujzijane" prema kupskoj dolini i od Lukovdola prema Brodu na Kupi. Do polovice XIX. stoljeća seoski prostor obuhvaćao je niz kuća s okućnicama koje su se kasnijim diobama i gradnjama upotpunile u zbijeni niz objekata orjentiranih na ulicu.

kuća Mance kuća u Kutima

Kuti - kuća Mance, kuća u Kutima

Kuće su pretežno zidane kamenom s drvenim djelovima skošenog krovišta, do početka stoljeća pokrivenih daskom a danas crijepom. Primjer objekta i organizacije prostora iz XVIII. stoljeća je kuća Mance, koja je građena oko 1740. godine, a obnovljena i nebitno izmjenjena 1820. godine, te predstavlja najstariji sigurno datiran ruralni objekt brodomoravičkog kraja. Okoliš naselja čine oranice i u manjem broju sjenokoše kao dio šire zone naselja.

kapela sv. Andrije,

Kapela sv. Andrije

  U široj okolici naselja na brežuljku Parg, poviše Brod Moravica, nalazi se kamena nadsvođena zavjetna kapela sv. Andrije, iz 1640. godine. To je jednostavna građevina poligonalne apside i zvonikom na preslicu s jednim otvorom za zvono.Pokrivena je daskom i podignuta povodom pojave kuge u Gorskom kotaru.

Kulturno-povijesne
vrijednosti
  Čabarski kraj
    Središnji kraj

© Ineco, 1995./2005.